Polityka anulowania

Polityka anulowania dla konsumentów

Prawo do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail:
[email protected]

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony (punkt 4.3) wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do chwili powiadomienia nas o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

4.2 Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów o świadczenie naszych usług na następujących warunkach:

                  W przypadku umowy z kosztami, z kompletnym wykonaniem usługi (przygotowanie i wysłanie formularza zgłoszeniowego), jeżeli zamawiający a) wyraźnie wyrazili zgodę przed wykonaniem usługi, aby NLTS rozpoczął jej wykonywanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (opt-in), b) zgoda ta została przekazana zgodnie z lit. a) i c) zamawiający potwierdzili swoją wiedzę, że ich prawo do odstąpienia od umowy wygasa wraz z całkowitym wykonaniem umowy przez NLTS (opt-in).

4.3 Formularz rezygnacji z modelu

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do:

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail:
[email protected]

Niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę dotyczącą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*):

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):

Nazwa konsumenta (konsumentów):

Adres konsumenta/ów:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data