Ogólne warunki i informacje dla konsumentów

Stan: 24.11.2022 r.

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia wyłącznie w odniesieniu do usług portalu "selbstauskunft.de" (dalej: portal) firmy NLTS Global Analytics s. r. o (dalej: NLTS). NLTS można uzyskać pod adresem Malá 43/6, 301 00 Plzeñ, CZ, e-mail: [email protected].

Przedmiotem umowy z NLTS jest wyłącznie wsparcie techniczne przy ubieganiu się o informacje od agencji kredytowych, np. zgodnie z art. 15 DSGVO, a w tym przypadku wyłącznie przygotowanie przez NLTS na zlecenie zamawiającego formularzy zgłoszeniowych, jak również wysłanie wniosku do danej agencji. Usługa ta jest świadczona wyłącznie drogą elektroniczną. NLTS nie świadczy porad prawnych ani usług finansowych i nie jest do tego uprawniony. O ile w związku ze sprawą wymagana jest obsługa prawna lub nawet jeśli działalność prawnika wydaje się korzystna, NLTS zaleci zlecenie kancelarii prawnej. NLTS nie ma żadnych relacji umownych z agencjami kredytowymi i nie ma wpływu na ich odpowiedzi lub inne zachowania. NLTS nie ma również obowiązku zasięgania informacji u agencji kredytowych, prowadzenia z nimi negocjacji ani doprowadzania do jakiejkolwiek reakcji.

NLTS zaleca, aby niniejsze OWU, jak również inne teksty prawne i umowne służące dokumentacji danej transakcji handlowej zostały wydrukowane lub zapisane niezależnie.
NLTS nie przechowuje kompleksowo tekstów umów dla danej transakcji handlowej.

 1. Zakres, definicje i dane kontaktowe:

1.1 Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów, które Zamawiający zawierają z NLTS na usługi prezentowane na tym portalu (por. punkt 1.4).

1.2 Niniejszym sprzeciwia się włączaniu do umowy własnych warunków zamawiającego, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.

1.3 Przez "Zamawiającego" w rozumieniu niniejszych OWU rozumie się zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców w rozumieniu BGB.

1.3.1 Konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

1.3.2 Przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest każda osoba fizyczna lub prawna
lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

1.4 Dla celów niniejszych OWU, usługi oznaczają wszystkie produkty i usługi, które można nabyć od NLTS.

1.5 Z NLTS można skontaktować się listownie pod adresem NLTS Global Analytics s. r. o. NLTS można skontaktować się pod adresem Malá 43/6, 301 00 Plzeñ, CZ, e-mail: [email protected] lub poprzez czat w prawym dolnym rogu strony internetowej.

 1. Regulacje dotyczące zawarcia umowy/zobowiązania do zapłaty za usługi:

2.1 Usługi przedstawione przez NLTS na portalu nie stanowią prawnie wiążących ofert zawarcia umowy, lecz służą jako zaproszenie dla zamawiających do złożenia wiążącej oferty umownej (tzw. invitatio ad offerendum/zaproszenie do złożenia oferty).

2.2 Prawnie wiążące złożenie oferty przez zamawiających następuje poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam z kosztami". NLTS ma prawo do odrzucenia oferty do czasu jej przyjęcia. Umowa zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu przez NLTS oświadczenia o przyjęciu oferty, które co do zasady zostanie przesłane w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po złożeniu oferty.

2.3 Wykonanie usługi powoduje powstanie po stronie NLTS roszczenia o zapłatę. Koszty zostaną jednoznacznie wskazane w zakresie zamówienia. Osoby zamawiające otrzymają jednorazową fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Nie zawarto umowy o abonament. W przypadku zamówienia kolejnej usługi należy zawrzeć nową umowę z kosztami.

 1. Szczegółowy opis procesu zamawiania:

                  Zgodnie z § 312i ust. 1 zdanie 1 nr 2 BGB w związku z art. 246c nr 1 EGBGB poszczególne czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy muszą być udostępnione przez NLTS.

3.1 Zamawiający wpisują w formularzu zamówienia dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Zostaną oni poproszeni o potwierdzenie, że wszystkie dane są poprawne i zostały ponownie sprawdzone przed złożeniem zamówienia.

3.2 Poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z kosztami" zamawiający składają dostawcy swoją wiążącą ofertę.

3.3 NLTS prześle następnie pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia, które stanowi jednocześnie przyjęcie oferty umowy przez zamawiających. Umowa staje się prawnie wiążąca po otrzymaniu niniejszego e-maila przez zamawiających, z zastrzeżeniem punktu 4.

 

 

 1. Polityka anulowania:

4.1 Konsumentom w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) przysługuje w ramach sprzedaży na odległość ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Polityka anulowania dla konsumentów

Prawo do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail:
[email protected]

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony (punkt 4.3) wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, muszą Państwo zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do chwili powiadomienia nas o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

4.2 Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów o świadczenie naszych usług na następujących warunkach:

                  W przypadku umowy z kosztami, z kompletnym wykonaniem usługi (przygotowanie i wysłanie formularza zgłoszeniowego), jeżeli zamawiający a) wyraźnie wyrazili zgodę przed wykonaniem usługi, aby NLTS rozpoczął jej wykonywanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (opt-in), b) zgoda ta została przekazana zgodnie z lit. a) i c) zamawiający potwierdzili swoją wiedzę, że ich prawo do odstąpienia od umowy wygasa wraz z całkowitym wykonaniem umowy przez NLTS (opt-in).

4.3 Formularz rezygnacji z modelu

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do:

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail:
[email protected]

Niniejszym odwołuję/odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę dotyczącą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*):

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):

Nazwa konsumenta (konsumentów):

Adres konsumenta/ów:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data

 

___________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 1. Obowiązki zamawiającego:

5.1 Zamawiający oświadczają, że są pełnoletni i zgodnie z prawdą podają wszystkie informacje wymagane do realizacji umowy i w razie potrzeby niezwłocznie zgłaszają wszelkie zmiany istotne dla stosunku umownego, w szczególności zmianę miejsca zamieszkania lub nazwiska.

5.2 Realizacja zamówienia i kontakt odbywa się z reguły za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach automatycznej realizacji zamówienia.
Zleceniodawcy muszą zatem podać do realizacji zamówienia ważny adres e-mail, pod którym można odbierać wiadomości e-mail wysyłane przez NLTS.
W szczególności na zamawiającym spoczywa również obowiązek zadbania o to, aby dostęp do wiadomości e-mail wysyłanych przez NLTS nie był utrudniony przez zastosowanie filtra SPAM lub podobnych urządzeń technicznych.

5.3 Zamawiający zobowiązani są do prawidłowego i kompletnego wypełnienia podczas rejestracji wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niedopuszczalne są błędne informacje lub pseudonimy. Późniejsze poprawienie lub uzupełnienie informacji po złożeniu oferty nie jest możliwe. NLTS nie jest zobowiązany do sprawdzania informacji podanych przez zamawiającego pod kątem autentyczności, rozstrzygalności lub błędów. Jeśli z powodu takich błędów wniosek do agencji kredytowej nie dojdzie do skutku, odpowiedzialność za to ponosi zamawiający. W takich przypadkach NLTS nie zwraca wynagrodzenia.

 1. Ceny, warunki płatności i zwłoki:

6.1 Ceny podane w sklepie internetowym NLTS są cenami całkowitymi (cenami ostatecznymi), tzn. zawierają wszystkie składniki cenowe, w tym ustawowy niemiecki podatek od towarów i usług.

6.2 NLTS oferuje następujące metody płatności: Płatność na konto.

6.3 Płatność dokonywana jest w następujący sposób: Klient otrzymuje fakturę pocztą elektroniczną. Ma ona zostać przelana w ciągu siedmiu dni na konto Dostawcy Usług podane w fakturze.

6.4 Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zamawiającego za szkody spowodowane opóźnieniem płatności oraz poniesione przez nas w związku z tym koszty i wydatki. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę, jak również do przekazania roszczenia firmie windykacyjnej w celu dalszej egzekucji lub zlecenia tej firmie dochodzenia roszczenia w naszym imieniu lub zlecenia kancelarii prawnej.

6.5 W przypadku obciążenia zwrotnego przez bank lub operatora karty kredytowej, za które odpowiedzialny jest zamawiający, NLTS wystawi fakturę na poniesione opłaty plus opłatę manipulacyjną w wysokości 39,90 EUR.

 

 1. Świadczenie usług/wydawanie informacji przez agencję kredytową:

7.1 Usługa będzie świadczona po zaakceptowaniu umowy przez NLTS. W przypadku, gdy przewidywany jest dłuższy czas przetwarzania, NLTS poinformuje o tym drogą elektroniczną. Świadczenie usługi polega wyłącznie na przygotowaniu i wysyłce formularzy zgłoszeniowych. Sama informacja zostanie przesłana bezpośrednio do Państwa przez daną agencję kredytową jako dłużnika żądanych informacji.

7.2 NLTS nie ponosi żadnego ryzyka związanego z zamówieniem. NLTS jest zobowiązany jedynie do przygotowania i przesłania formularzy wniosków do odpowiedniej agencji kredytowej, ale nie do spowodowania podjęcia działań przez agencję kredytową.

 1. Odpowiedzialność:

8.1 NLTS odpowiada wobec zamawiających we wszystkich przypadkach odpowiedzialności umownej i pozaumownej w przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa zgodnie z ustawowymi przepisami o odszkodowaniu lub zwrocie daremnych nakładów.

8.2 W pozostałych przypadkach NLTS ponosi odpowiedzialność - o ile nie jest to inaczej uregulowane w ust. 3 - tylko w przypadku naruszenia obowiązku umownego, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganie zamawiający mogą regularnie powoływać się (tzw. obowiązek kardynalny) i jest to ograniczone do odszkodowania za przewidywalną i typową szkodę. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również na rzecz osób działających w zastępstwie. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność jest wyłączona z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.

8.3 Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona przez powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności.

 1. Prawa autorskie:

NLTS nabył od osób trzecich prawa autorskie lub takie prawa, jak prawa użytkowania, do obrazów, filmów i tekstów na tej stronie internetowej. Każde wykorzystanie zdjęć, filmów i tekstów wymaga zatem zapytania i wyraźnej zgody NLTS. Można również odmówić udzielenia takiej zgody.

 1. Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe i język umowy:

10.1 Umowa zgodnie z niniejszymi OWH podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Jeśli zamawiający jest konsumentem w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i ma miejsce zamieszkania za granicą, to obowiązujące przepisy tego kraju pozostają nienaruszone. Językiem umowy jest język niemiecki.

10.2 O ile zamawiający są kupcami zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego, wyłączną właściwością sądową dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba NLTS.

 1. Kodeks Postępowania:

NLTS nie podporządkował się żadnym kodeksom postępowania w rozumieniu § 312d w zw. z art. 246a § 1 ust. 1 nr 13 EGBGB.